top of page

הרצאת מבוא

תכנית ההדרכה המלאה של התערבות מכילה מציגה בפני צוות ואנשי המקצוע

גישה טיפולית, תפיסת הדרכה, טכניקות וכלי עבודה במטרה לסייע למסגרת ולצוות

לגבש ארגז כלים ערכי מקצועי המותאם עבורה.

הרצאת המבוא מאפשרת לצוות להיחשף לעולם התוכן של התערבות מכילה על מגוון כליו.

הצוות יוכל לבחון ולהעריך את עבודתם אל מול התנהגות מאתגרת כיום,

ולבחון מקומות בהם ארגז הכלים של התערבות מכילה יוכל לשפר את עבודתם המקצועית.

מטרות המפגש

●    הכרות עם גישת התערבות מכילה

●    הגדרת מושגים: התנהגות מאתגרת, רמות התערבות, ריסון, הכלה ועוד

●    מתן כלים בסיסיים בהתמודדות עם התנהגות מאתגרת

●    הגדרת אמות מידה ערכיות.

 

 

דרישות קדם

●    תיאום עם הנהלת המסגרת לגבי התכנים שיועברו במהלך הסדנא.

●    קבלת 2 תיאורי מקרה מהמסגרת לדיון ולמידה במהלך הסדנא.

 

מהלך המפגש

אורך המפגש: 1 מפגש בן 3 שעות

 

המפגש בנוי מ- 4 יחידות סדנאיות. כל יחידה בנויה מהפעלה, דיון וסיכום התהליך.

1. גישת התערבות מכילה: מטרות, ערכי יסוד וכלים מקצועיים.

2. עבודה עם התנהגות מאתגרת וסיכון: רמות התערבות, מושגים וגורמי סיכון, כלים להפחתת סיכון.

3. שלבי עבודה עם התנהגות מאתגרת: אינטייק, תכנון טיפול, הכשרת צוות, נהלים, בקרה ורישום.

4. סיבות ותגובות להתנהגות מאתגרת והתפרצות: פיזיולוגיות, רגשיות ושכליות.

 

bottom of page